הקודמת התקבל תיקון לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (תיקון מספר 39), הידוע בכינויו "חוק הפופקורן". החוק אסר למנוע מהציבור בכנסת להכניס לאולמי בידור וספורט מזון ומשקאות שהביא עימו או רכש מחוץ לאולמות. זאת על מנת למנוע את היותו של הציבור "קהל שבוי" וההכרח לרכוש מוצרים בתוך האולם בלבד, שפעמים רבות היו יקרים באופן ניכר מהמחיר שלהם מחוץ לאולמות. על פי החוק הקיים, לכאורה האיסור חל רק במקום שבו בעל האולם הוא זה שמוכר את המוצרים במקום. אולם, במקום שבו המכירה נעשתה על ידי זכיין (שאינו בעל האולם או השוכר שלו) - וכך הם בדרך כלל פני הדברים - לכאורה הוראות החוק אינן חלות.

הוראת החוק התקף כיום קובעת, בסעיף 3(ב):
"יראו עוסק שביצע מעשה מן המעשים המפורטים להלן, כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת: [...]
(10) מנע מצרכן להביא למקום העסק או מקום אחר המנוהל על ידי עוסק (בפסקה זו – מקום) מזון או שתייה מאותו סוג שהעוסק מוכר במקום [...]"


הצעת חוק פרטית של קבוצת חברי כנסת ביקשה לחסום את הפרצה בחוק ולהבהיר כי האחריות לציות להוראות החוק חלה גם על מי שמפעיל את האולם בשכירות או בזיכיון, ובעלי האולם יידרשו לציין זאת בחוזה ההתקשרות עם אותם מפעילים. על פי התיקון, לא יוכלו עוד בעלי אולמות להתנער מאחריות לקיום הוראות החוק בתואנה שחוק הגנת הצרכן נוקב במונח "עוסק" ואינו חל עליהם.

התיקון המוצע מבקש לתקן את סעיף 3(ב)(10), כך שתמחק מסופו המילה "עוסק" ונוסחו יהיה כך: "מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום".

ממועד כניסת התיקון לתוקף, לא ניתן יהיה למנוע עוד הכנסת מוצרי מזון ומשקאות לאולמות, אלא אם יש לכך הצדקה "מטעמי ביטחון הציבור", על פי הוראה של המשטרה או הממונה על הבטחון. בתוך כך בעלי האולמות לא יוכלו עוד לכפות על מפיקי אירוע העושים שימוש באולמות, למנוע כניסת קהל עם מזון ושתיה שהביא עמו.

ההצעה עברה במליאה בקריאה טרומית ואושרה ביום 17.2.2016 בוועדת הכלכלה של הכנסת לקריאה ראשונה והיא תובא לאישור המליאה.

הפניות: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום), התשע"ה–2015 [פ/1763/20].