De pre-pack procedure is mogelijk een kort leven beschoren. Bij deze procedure wordt al vóór het uitspreken van het faillissement een doorstart voorbereid door de aanwijzing van een "beoogd curator". De wet die deze wettelijk moet verankeren in het Nederlandse insolventierecht in 2016 is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog van kracht worden.

In de zaak Estro/Smallsteps heeft de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de EU in zijn conclusie aan het hof geoordeeld dat de Richtlijn Overgang van onderneming gewoon van toepassing is op pre-pack faillissementen. Toepasselijkheid van deze richtlijn zou met zich meebrengen dat bij een pre-pack alle werknemers met behoud van al hun rechten en plichten overgaan op de doorstartende partij. Nu dit bij faillissementenno rmaal gesproken niet het geval is, kan de uitspraak van het hof, indien de conclusie van de AG wordt gevolgd, consequenties hebben voor de pre-pack praktijk en daar zelfs mogelijk een einde aan maken. Wij wachten de uitspraak met grote belangstelling af en houden u via de Employment Update graag op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen.