Den 29. november 2016 vedtog Folketinget en ny lov om erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten. Loven gennemfører EU-direktiv 2014/104/EU, der indeholder regler for søgsmål angående erstatning for overtrædelser af de enkelte medlemsstaters nationale konkurrenceret og EU-konkurrenceretten.

Lovens formål 

Lovens overordnede formål er at understøtte en effektiv konkurrence ved at sikre, at konkurrencereglerne om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling i bå- de den danske konkurrencelov og EU-konkurrenceretten virker i praksis. 

Reglerne håndhæves i første række af konkurrencemyndighederne (og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet). For at give reglerne fuld effekt søger loven at forbedre muligheden for, at forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder kan kræve erstatning ved domstolene og dermed fremme den effektive konkurrence. Risikoen for erstatningssager kan samtidig virke præventivt. 

Privatretlig håndhævelse må imidlertid ikke ske på bekostning af myndighedernes offentlige håndhævelse af reglerne. Loven søger derfor samtidig at sikre, at konkurrencemyndighederne effektivt kan håndhæve konkurrencelovgivningen, blandt andet via informationer og bistand om overtrædelser af konkurrencereglerne fra fysiske eller juridiske personer, der har deltaget i overtrædelser. Informationer om overtrædelser og bistand fra sådanne personer er et vigtigt redskab i forbindelse med konkurrencemyndighedernes håndhævelse af eksempelvis forbuddet mod karteller, der ofte er hemmelige og dermed svære for myndighederne at opdage. 

Det bagvedliggende direktiv har været længe undervejs, blandt andet på grund af balanceringen af disse to hensyn til henholdsvis myndighedernes offentlige håndhævelse af konkurrencereglerne og skadelidtes privatretlige håndhævelse af reglerne. 

Indholdet af loven 

Loven indeholder både materielle og processuelle regler for behandling af erstatningssager om overtrædelse af konkurrenceretten. 

De materieller regler vedrører lovens anvendelsesområde, retten til fuld erstatning, solidarisk hæftelse, overvæltning af overpriser på senere omsætningsled, formodning for, at kartelovertrædelser forvolder tab, virkning af forlig på senere erstatningssøgsmål samt forældelse.

De processuelle regler omfatter definitioner og regler om edition og fremlæggelse af beviser, herunder fremlæggelse af beviser i en konkurrencemyndigheds sagsakter, betydningen af konkurrencemyndighedernes og domstolenes endelige afgørelser i efterfølgende erstatningssøgsmål, konkurrencemyndighedernes bistand til domstolene med hensyn til at opgøre skaden, udsættelse af erstatningssagen i op til to år som følge af mindelig tvistbilæggelse vedrørende kravet og muligheden for at anlægge gruppesøgsmål om erstatningskrav.

Loven indebærer, at de samme regler – materielle som processuelle – gælder ved behandling af erstatningssager om overtrædelse af konkurrenceretten, uanset om det er de danske konkurrenceregler eller EU-konkurrencereglerne, der er overtrådt. 

Direktivet indebærer, at lignende regler gælder i andre EU-medlemsstater – i hvert fald i relation til erstatningskrav som følge af overtrædelser af EU-konkurrenceretten og nationale konkurrenceregler, når disse behandles i samme sag og parallelt med EU-konkurrenceretten. Fremover vil det derfor i forbindelse med anlæggelse af erstatningssøgsmål om sådanne overtrædelser være mindre oplagt at ”forum shoppe” ud fra, hvilken medlemsstats regler er mest fordelagtige.

Væsentlige ændringer som følge af loven 

Den nye konkurrenceerstatningslov medfører flere væsentlige ændringer i forhold til den nuværende retstilstand.

Loven fastslår, at enhver fysisk eller juridisk person – herunder både direkte og indirekte aftagere – som har lidt skade på grund af en overtrædelse af konkurrenceretten, har ret til fuld erstatning for denne skade. 

I modsætning til udgangspunktet i renteloven forrentes erstatningskravet allerede fra det tidspunkt, hvor skaden blev forvoldt.

En anden ændring i forhold til gældende ret vedrører bevisbyrden for opgørelse af et tab lidt som følge af en kartelovertrædelse. Ifølge de nye regler gælder der en formodning for, at kartelovertræ- delser forvolder skade, om end overtræderen har mulighed for at afkræfte denne formodning. Det klare udgangspunkt efter gældende ret er, at det påhvilede skadelidte at bevise, at der er lidt en skade, og skadens størrelse. 

Forældelsesfristen ændres også i forhold til hidtil gældende regler. Fremover vil den almindelige forældelsesfrist være fem år i stedet for tre år. Efter de gældende regler blev forældelsen foreløbigt afbrudt, blandt andet hvis skadelidte klagede til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og klagen indgik i styrelsens behandling af sagen. Med de nye regler gælder blandt andet, at forældelsen afbrydes foreløbigt for alle erstatningskrav, der følger af en overtrædelse af konkurrenceretten, mens en konkurrencemyndighed indleder en undersøgelse af, tager skridt til at undersøge eller forfølger den overtrædelse af konkurrenceretten, som erstatningssøgsmålet vedrører. Fremover får afbrydelsen således virkning for alle potentielle skadelidte i forhold til den pågældende overtrædelse og ikke kun den skadelidte, der har klaget til konkurrencemyndighederne. Der gælder fortsat en 10-årig absolut forældelsesfrist. 

Loven indebærer, at det bliver lettere for indirekte aftagere at bevise, at en overpris opkrævet af overtræderen er blevet overvæltet af den direkte aftager, og at den indirekte aftager dermed har lidt et tab. Dette er situationen, hvis f.eks. producenter af en vare deltager i et kartel. Producenterne sælger varen til forhandlere (direkte aftagere), som videresælger den til forbrugere (indirekte aftagere).

Den nye lov fastslår, at en indirekte aftager, som kræver erstatning, har bevisbyrden for, om eller i hvilket omfang en overpris er blevet overvæltet på den indirekte aftager, under hensyntagen til, at det er kommerciel praksis at overvælte prisstigninger på de følgende led i forsyningskæden. Den indirekte aftager anses for at have bevist, at der er sket overvæltning på denne, hvis den indirekte aftager har godtgjort, at 1) overtræder har begået en overtrædelse af konkurrenceretten, 2) overtræ- delsen medførte en overpris i forhold til overtræders direkte aftager, og 3) den indirekte aftager har købt de varer eller tjenesteydelser, der var genstand for overtrædelsen, eller har købt varer eller tjenesteydelser, der hidrørte fra eller indeholdt dem. Denne bevislettelsesregel gælder dog ikke, hvis overtræderen kan bevise, at overprisen ikke helt eller delvist er overvæltet på den indirekte aftager. I hidtil gældende ret var det op til den skadelidte at bevise, at der var lidt et tab, at tabet havde en vis størrelse, og at der var sket overvæltning af en overpris. 

Med loven indføres også en række øvrige særregler, blandt andet om reduktion af solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelse. Disse særregler fraviger udgangspunktet om, at skadevoldere hæfter solidarisk, således at den skadelidte kan kræve fuld erstatning fra enhver skadevolder, indtil den skadelidte har fået dækket sit krav fuldt ud.

Loven indfører blandt andet også særlige regler om virkningen af forlig i forhold til et senere erstatningssøgsmål, om edition i forhold til beviser, der indgår i en konkurrencemyndigheds sagsakter, og om fremlæggelse af beviser, der er opnået gennem aktindsigt hos en konkurrencemyndighed. 

Ikrafttræden 

Loven træder i kraft den 27. december 2016. Lovens materielle bestemmelser finder ikke anvendelse på erstatningskrav som følge af overtrædelser af konkurrenceretten, der begås før denne dato. For sådanne overtrædelser gælder de hidtil gældende regler. For overtrædelser, der er påbegyndt før den 27. december 2016, og som fortsætter efter denne dato, vil der være tale om en fortsat forbrydelse, der i sin helhed skal behandles efter de nye regler. 

Lovens processuelle bestemmelser gælder også for erstatningssøgsmål, der er indbragt for retten efter den 25. december 2014, hvor direktivet blev vedtaget.

Betydning for konkurrenceerstatningssager

I de seneste år er der i stigende grad blevet anlagt retssager med krav som følge af overtrædelser af konkurrencereglerne. Den nye lov har til formål at lette skadelidtes adgang til at kræve erstatning. Den forøgede fokus på dette område må sammen med konkurrenceerstatningsloven forventes at føre til en stigning i antallet af sager. 

Alle EU’s medlemsstater skal implementere direktivet om erstatning for overtrædelser af konkurrenceretten senest den 27. december 2016. I en række lande synes lovgivningsprocessen dog endnu ikke at være nået så langt, at denne frist vil kunne overholdes.