In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

Uitspraken

Nederland – Energiekamer

Persberichten

ACM wil rem op commerciële activiteiten van netwerkbedrijven op de energiemarkt, 19 maart 2015

Speeches

Speech van R. Bos bij een rondetafelgesprek over de toekomstige rol van netbeheerders op de energiemarkt, 19 maart 2015

Overige publicaties

ACM Signaal 2015, 12 maart 2015

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

Wet windenergie op zee; brief van de Minister van IenM ter aanbieding ontwerpbesluit wijziging Besluit milieueffectrapportage i.v.m. Wet windenergie op zee, 10 maart 2015 (TK 2014-2015, 34 058, nr. 10)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van het akkoord toetsing duurzaamheidseisen aan biomassa voor bij- en meestook in Nederlandse kolencentrales, en het convenant duurzaamheid biomassa, 18 maart 2015 (TK 2014-2015, 30 196, nr. 300)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van het verslag van de energieraad van 5 maart 2015 te Brussel, 19 maart 2015 (TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 535)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; lijst van vragen en antwoorden over de tracékeuze voor de 380 kV-hoogspanningsverbinding in West-Brabant, 19 maart 2015 (TK 2014-2015, 29 023, nr. 182)

Duurzame ontwikkeling en beleid; lijst van vragen en antwoorden inzake de Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales, 19 maart 2015 (TK 2014-2015, 30 196, nr. 301)

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; brief van de Staatssecretaris van IenM bij het rapport ‘ILUC Prevention Strategies for Sustainable Biofuels’, 19 maart 2015 (TK 2014-2015, 32 813, nr. 98)

Kamervragen

Vragen van de Kamerleden Jansen en Merkies voor de Staatssecretaris van Financiën over een pervers effect van de energiebelasting (ingezonden 5 februari 2014); antwoord van de Staatssecretaris van Financiën, 19 maart 2015 (TK 2014-2015, aanhangselnr. 1456) 

Regelingen

Regeling van de Minister van EZ van 24 maart 2015, nr. WJZ/15018116, houdende vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2014 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2014) (Staatscourant 26 maart 2015, nr. 8446) 

Overige Staatscourant publicaties

Kennisgeving voornemen transmissiesysteem op zee Borssele van TenneT, Ministerie van EZ (Staatscourant 12 maart 2015, nr. 6748) 

Overige publicaties

Internetconsultatie.nl, Wijziging Mijnbouwbesluit, einddatum consultatie: 20 april 2015

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

Overig

EU – CEER & ERGEG

Duitsland

Bundesnetzagentur

Bundesnetzagentur begins registration of market participants in the wholesale electricity and gas markets, 6 March 2015