De door de SER (Sociaal Economische Raad) vastgestelde Fusiegedragsregels zijn ooit in het leven geroepen om de belangen van werknemers die werkzaam zijn binnen een onderneming die betrokken is bij een fusie te beschermen. De Fusiegedragsregels schrijven voor dat de vakbonden door de fusiepartijen bij het fusieproces betrokken moeten worden, zodat ze hun oordeel over de fusie kunnen geven en invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Daarnaast moet de fusie gemeld worden aan de SER.

Per 1 oktober 2015 zijn nieuwe Fusiegedragsregels in werking getreden. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de werkingssfeer van de Fusiegedragsregels ruimer moet worden uitgelegd. Hierdoor vallen de overheid, nonprofitorganisaties en het vrije beroep (zoals accountants en advocaten) voortaan ook onder de werkingssfeer van de Fusiegedragsregels. Een andere belangrijke wijziging is dat een vakbond of een fusiepartij gebruik kan maken van een mogelijkheid tot bemiddeling als zij meent dat de Fusiegedragsregels niet of niet goed worden nageleefd. Voorheen konden partijen in een dergelijke situatie alleen een procedure bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels starten.

Klik hier voor de nieuwe Fusiegedragsregels.