Op 28 april 2016 heeft de Minister van EZ het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’), het Besluit milieueffectrapportage (‘Besluit mer’) en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (‘Barmm’) naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een boorgat met een mobiele installatie op land of in de territoriale zee een omgevingsvergunning nodig zal zijn (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). De huidige meldingsplicht op grond van de Barmm komt hiermee te vervallen. Met de (her)introductie van de vergunningplicht wordt het tevens mogelijk om voor deze situaties een mer-beoordelingsonderzoek uit te voeren door het bevoegd gezag.

Daarnaast is voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een boorgat met een mobiele installatie op het Nederlands deel van het continentale plat (waar de Wabo niet van toepassing is) een instemmingsbesluit op grond van de Mijnbouwwet vereist. Ook deze instemming kan worden gekoppeld aan een mer-beoordeling.

De Minister van EZ wil met deze wijzigingen komen tot een zorgvuldige(re) besluitvorming over mijnbouwactiviteiten. Opsporing en winning van delfstoffen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving, zowel op de korte als op de langere termijn. De voorgestelde wijzigingen sluiten aan bij de wetsvoorstellen die op dit moment nog aanhangig zijn in de Tweede Kamer tot wijziging van de Mijnbouwwet.

Het ontwerp wijzigingsbesluit voorziet in overgangsrecht op grond waarvan tot 6 maanden ná de inwerkingtreding van dit (ontwerp wijzigings)besluit met een melding kan worden volstaan waarbij met de gemelde activiteit binnen 12 maanden begint en afloopt binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van dat besluit.

Het parlement heeft nu tot 6 juni 2016 de tijd om te reageren op dit ontwerpbesluit. Daarna zal het ontwerpbesluit worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Op 3 mei 2016 is het ontwerpbesluit ook in de Staatscourant gepubliceerd om een ieder de gelegenheid te geven om binnen vier weken op dit ontwerpbesluit te reageren.