In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 15.0800.52 – Codebesluit within-day factor, 30 oktober 2015

Zaak 15.0731.52 – Codebesluit sluitingstijd allocatie NorNed kabel, 2 november 2015

Zaak 14.0059.52 – ACM keurt regels voor toegang en gebruik van de BBL-pijpleiding goed, 3 november 2015

Persberichten

Zaak 14.0659.27 – Geld uit veilingpot transportcapaciteit stroom gaat terug naar consument en bedrijfsleven, 4 november 2015

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Elektriciteits- en gaswet; gewijzigd voorstel van wet, 13 oktober 2015

(EK 2015-2016, 34 199, nr. C)

Bouwbesluit 2012; lijst van vragen en antwoorden betreffende ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 ter implementatie herziene richtlijn energieprestatie gebouwen, 16 oktober 2015

(TK 2015-2016, 32 757, nr. 166)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Staatssecretarissen van IenM en EZ over adviesvraag aan TPAC i.v.m. erkenning MTCS-systeem in rijksinkoopbeleid duurzaam hout, 21 oktober 2015

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 366)

Uitvoering EG-Richtlijnen; brief van de Minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding periodieke overzicht stand van zaken implementatie EU-richtlijnen derde kwartaal 2015, 23 oktober 2015

(TK 2015-2016, 21 109, nr. 221)

Schoon en zuinig; brief van de Staatssecretaris van IenM ter aanbieding TNO-rapporten emissiemetingen personenauto’s in verband met berichten dieseluitstootgegevens, 27 oktober 2015

(TK 2015-2016, 31 209, nr. 173)

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; brief van de Staatssecretaris van IenM met voortgangsrapportage Klimaatagenda, 27 oktober 2015

(TK 2015-2016, 32 813, nr. 118)

Schoon en zuinig; brief van de Staatssecretaris van IenM ter aanbieding TNO-rapporten emissiemetingen personenauto’s i.v.m. berichten dieseluitstootgegevens, 28 oktober 2015

(TK 2015-2016, 31 209, nr. 174)

Grondstoffenvoorzieningszekerheid; brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederlandse implementatie van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

(TK 2015-2016, 32 852, nr. 29)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Van Tongeren aan de Minister van EZ over de onderzoeksrapporten inzake schaliegas (ingezonden 2 oktober 2015); antwoord van de Minister van EZ, 26 oktober 2015

(TK 2015-2016, aanhangselnr. 380)

Vragen van de Kamerleden Jan Vos, Van Tongeren en Van Veldhoven aan de Minister van EZ over het vermeende manipuleren van de IEA van de prognoses voor zon- en windenergie (ingezonden 30 september 2015); antwoord van de Minister van EZ, 2 november 2015

(TK 2015-2016, aanhangselnr. 448)

Publicaties Staatsblad

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)

(Staatsblad 2 november 2015, nr. 387)

Overige Staatscourant publicaties

Mededeling over de vaststelling van het besluit tot vaststelling van de codes gas

(Staatscourant 30 oktober 2015, nr. 38115)

Mededeling over de vaststelling van het besluit tot vaststelling van de Netcode Elektriciteit

(Staatscourant 2 november 2015, nr. 38114)

Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2016

(Staatscourant 4 november 2015, nr. 38490)

Terinzagelegging ontwerpbesluit stimulansen Europese projecten van gemeenschappelijk belang

(Staatscourant 4 november 2015, nr. 38792)

Terinzagelegging ontwerpbesluit tot wijziging Tarievencode Elektriciteit

(Staatscourant 4 november 2015, nr. 38795)

Terinzagelegging ontwerpbesluit tot wijziging Tarievencode Elektriciteit

(Staatscourant 4 november 2015, nr. 38796)

Persberichten

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nederlandse industrie aan de slag met flexibilisering energievraag, 23 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Brazilië ondersteunt innovatieve technologische startups, 26 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Infoblad Schaliegaswinning, 30 oktober 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Voorlopige correctiebedragen 2016 bekend voor SDE(+), 5 november 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, FROnT: Fair Renewable heating and cooling Options & Trade, 6 november 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Meedoen aan Holland Paviljoen mijnbouwbeurs Expomin 2016, 6 november 2015

EU – Commissie

Speeches

Speech by Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič at the Inauguration of the European Interoperability Centre for Electric Vehicles and Smart Grids, 29 October 2015

Persberichten

Global energy efficiency measures could save up to €410 billion by 2030, 30 October 2015

Galloper wind farm first UK project backed by Investment Plan for Europe, 30 October 2015

Overig

Statement on Net Neutrality, 30 October 2015 

EU – Wetgeving

Besluiten

Besluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door de Europese Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie

(Pb 5 november 2015, L 290/8)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

ACER publishes a report on the progress made on voluntary gas capacity bundling at interconnection points, 5 November 2015

ACER and ENTSOG organise a joint workshop on Gas Balancing in Budapest, 5 November 2015

Overig

ACER Opinion on the draft ten-year network development plan 2015 submitted by ENTSOG, 22 October 2015

ACER Opinion on the ENTSO-E Annual Report 2014, 28 October 2015

ACER Opinion on the ENTSOG draft interconnection agreement template of default, 28 October 2015

ACER Bundling Progress Report 2015, 4 November 2015

ITC Monitoring Report 2015, 5 November 2015

EU – CEER & ERGEG

Newsletter CEER October 2015

Duitsland

Bundesnetzagentur

Funding rates for photovoltaic installations will not be reduced, 30 September 2015

Bundesnetzagentur launches third round of bidding for ground-mounted PV systems, 6 October 2015

Wholesale energy transaction reporting begins, 7 October 2015

Renewable energy surcharges stable, 15 October 2015

Offshore liability surcharge for 2016 has stabilised, 15 October 2015

Consultation on the draft guidelines on self-supply, 16 October 2015

Conference on “Classic telecommunications network operators and the role of OTT providers”, 27 October 2015