Onlangs heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kamervragen beantwoord over het nieuwe beleidskader van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de zorg. Uit het verslag van het schriftelijk overleg tussen de minister en de Tweede Kamer volgt onder meer dat de ACM een aanvullend uitvoeringsbudget voor intensivering van het markttoezicht van EUR 2,5 miljoen krijgt. Bovendien wil de minister de ACM meer mogelijkheden geven om op te treden tegen samenwerkingen in de zorg. De ACM zal kortom meer armslag in de zorg krijgen. In deze bijdrage wordt hier kort nader op ingegaan.

In oktober 2015 heeft de ACM voor de versterking van het toezicht op de zorg een aparte Taskforce Zorg opgericht. De Taskforce Zorg is verantwoordelijk voor alle taken van de ACM binnen de zorgsector. In 2017 zal de Taskforce Zorg met behulp van het aanvullend uitvoeringsbudget worden uitgebreid met circa 20 fte. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal fte’s ten opzichte van begin december 2016. Voor de invulling van de extra capaciteit heeft de ACM economische, econometrische, juridische en zorg- en beleidsinhoudelijke expertise toegevoegd. De ACM verwacht dat de Taskforce Zorg eind 2017 op volle sterkte zal zijn.

De uitbreiding met 20 fte komt bovenop de betrokken capaciteit van de NZa voor de taken (i.e. het aanmerkelijke marktmacht (AMM) instrument en de zorgspecifieke fusietoets) die zullen overgaan naar de ACM zodra het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten tot wet wordt verheven.

Ten aanzien van het AMM-instrument vindt de minister dat de NZa dit instrument tot op heden te weinig (drie keer) heeft ingezet. Daarom heeft de minister de ACM gevraagd om een duiding over de wijze waarop zij het AMM-instrument wil gaan inzetten en een analyse over mogelijke knelpunten in (de inzet van) het instrument. Op grond daarvan kunnen mogelijke knelpunten worden weggenomen.

Met de voorgenomen overheveling van het AMM-instrument en de zorgspecifieke fusietoets komt het toezicht op samenwerking, machtsposities en fusies in de zorgsector in één hand en wordt het gebundeld met de aanwezige kennis en expertise van markt- en mededingingstoezicht. Daarnaast zijn in het genoemde wetsvoorstel aanscherpingen opgenomen, waaronder een aanvulling van de mogelijke verplichtingen die aan een partij met AMM kunnen worden opgelegd. Samen met de intensivering van het toezicht, waarbij de ACM zal investeren in haar kennis van de zorg door het doen van onderzoeken en het werven van meer experts, is de ACM dan naar het oordeel van de minister goed uitgerust om mededingingsproblemen te kunnen adresseren en daarmee de belangen van patiënten en verzekerden te waarborgen.

Gelet op het verscherpte toezicht en de verruiming van de mogelijkheden voor de ACM om op te treden, is het nog belangrijker dat zorginstellingen vooraf op basis van een gedegen analyse beoordelen of een samenwerking is toegestaan. Loyens & Loeff helpt u daar graag bij.