Utvalget kommenterer at det er ulik verdsettelsesmetoder for ulike eiendeler. Bankinnskudd, børsnoterte aksjer etc. verdsettes til omsetningsverdi mens andre typer eiendeler som fast eiendom, goodwill og andre immaterielle eiendeler er formuesverdien lavere enn omsetningsverdien, eller null.

Utvalget forslår at eiendelene skal verdsettes mer ensartet og at ligningsverdien for boliger, næringseiendom, alle andre eiendeler enn fritidseiendommer verdsettes til 80 % av anslått markedsverdi (gjelder også for gjeld). For fritidseiendommer foreslås det en dobling av dagens ligningsverdier. Innenfor en provenynøytral ramme foreslås det å øke bunnfradraget til kr 2 130 000. Det er ikke foreslått endringer i formuesskattesatsene.

Vår vurdering er at forslaget avhjelper noen skjevheter ved formuesbeskatningen, men langt fra alle. Det er ikke foreslått endringer for beregning av ligningsverdi for immaterielle eiendeler og ikke børsnoterte aksjer. Disse eiendelene, i den grad det skal fastsettes en ligningsverdi, vil få en økt rabatt.

Utvalget kommenterer at den effektive marginalskattesatsen på finansiell sparing overstiger 100 %, når realavkastninger er lavere enn 2,3 %, gitt en formuesskattesats på 1 %. Med dagens rentenivå vil vi tro at effektiv marginalskattesats på bankinnskudd overstiger 100 %. Noen rimelighetsbetraktning av dette er ikke foretatt.

Utvalget foreslår at skattefritaket ved utleie av inntil 50 % av egen bolig oppheves. Av forenklingshensyn foreslås det å innføre sjablongmessig fradrag for utgifter ved slik utleie. Vi vil tro at det vil være utfordrende for skatteetaten å kontrollere at leieinntektene blir oppgitt til beskatning dersom forslaget blir vedtatt. Da får man et system som er basert på egenoppgave fra skattyterne. En sjablongmessig fradrag for utgifter bør som minimum ta hensyn til ulike satser for kommunale avgifter og boligens vedlikeholdsbehov. Dette kan også bli en utfordrende oppgave.

Utvalget har vurdert eiendomsskatter, arveavgift og dokumentavgift. Utvalget mener at behovet for å sikre en rimelig skattebelastning tilsier enten en overgang til en statlig eiendomsskatt eller en bedre koordinering av reglene. Dette konkretiseres ikke nærmere. Utvalget kommenterer at arveavgiften kan gjeninnføres og at dokumentavgiften kan trappes ned eller avvikles. I forhold til dokumentavgiften kommenteres det at bortfall av provenyet må kompenseres i tilsvarende økning i bolig- og eiendomsbeskatningen.