27 травня 2016 року набрало чинності рішення № 391 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку («НКЦФР») від 12.04.2016 про Порядок виплати дивідендів акціонерним товариством.

Документом встановлено можливість вибору форми виплати дивідендів акціонерним товариством: через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається рішенням загальних зборів акціонерів щодо всього випуску акцій відповідного акціонерного товариства (п.3 Розділу І).

Виплата безпосередньо акціонерам

Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам за простими акціями здійснюється у 6 місячний строк, що відраховується з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Загальними зборами може також бути прийнято рішення щодо виплати дивідендів у коротший строк (п.1 Розділу ІІ). Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється у 6 місячний строк з моменту закінчення звітного року (п.2 Розділу ІІ).

Виплата акціонерним товариством дивідендів безпосередньо акціонерам здійснюється:

  • шляхом переказу коштів на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів);
  • шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок) (п.3 Розділу ІІ).

У разі повернення акціонерному товариству переказаних коштів акціонерне товариство зобов’язане забезпечити виплату відповідним акціонерам через депозитарну систему України (п.4 Розділу ІІ).

Виплата через депозитарну систему України

Виплата дивідендів через депозитарну систему України здійснюється на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного між акціонерним товариством та Центральним депозитарієм (п.1 Розділу ІІІ).

Центральний депозитарій цінних паперів протягом наступного робочого дня після отримання інформації щодо наміру акціонерного товариства виплатити дивіденди, а також розпорядження щодо складення переліку осіб, які мають право на їх отримання, розміщує відповідну інформацію на своєму веб-сайті (п.6 Розділу І).

  1. зарахування акціонерним товариством коштів, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання дивідендів, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів («Центральний депозитарій») в Розрахунковому центрі;
  2. надання Центральним депозитарієм розпорядження депозитарним установам про виплату дивідендів;
  3. виплата акціонерам коштів депозитарними установами (п.2 Розділу ІІІ).

При цьому, сума дивідендів може перераховуватися у повному обсязі або частками, якщо це передбачено рішенням загальних зборів або наглядової ради товариства. У випадку часткового перерахування, виплата в здійснюється пропорційно всім акціонерам (пп.1, п.2 Розділу ІІІ).

Порядок повідомлення

Рішенням НКЦФ регламентується також порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів:

  • акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;
  • у випадку виплати дивідендів безпосередньо акціонерам – повідомлення додатково повинне містити інформацію про спосіб отримання дивідендів акціонером, а також інформацію про процедуру виплати через депозитарну систему України у разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних безпосередньо акціонеру.

Документом також встановлюються особливості виплати дивідендів власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством.