Förra veckan meddelade Patent- och Registreringsverket PRV) att man ändrar handläggningen av begäran av omprövning eller rättelse av skyddstiden för tilläggsskydd för läkemedel (SPC).

Bakgrunden till PRV:s beslut är beslutet från Patent- och marknadöverdomstolens (PMÖD) den 4 oktober 2017 att möjligheten att ompröva/korrigera skyddstiden för ett SPC kan ske enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer så länge som tilläggsskyddet inte börjat löpa. Detta beslut överklagades av bl.a. PRV som sökte prövningstillstånd vid Högsta Domstolen (HD).

Den 20 december 2017 kom en dom från EU-domstolen i ärende C-492/16 (Incyte) att innehavaren av ett SPC, i enlighet med Artikel 18 i förordningn Nr. 469/2009, har möjlighet att väcka talan för att få rättelse av skyddstiden för SPC:n, under förutsättning att skyddstiden för nämnda SPC inte löpt ut.

Den 19 februari 2018 beslöt Högsta Domstolen att inte lämna prövningstillstånd i de överklagade ärendena samt att PMÖD:st avgörande kvarstår.

Till följd av detta kommer PRV ompröva de berörda besluten i PMÖD:s ovan nämnda avgöranden. Eventuell begäran om omprövning eller rättelse av giltighetstiden för ett SPC kommer att rättas i enlighet med EU-domstolens tolkning av artikel 18 i förordningen 469/2009.