Ter navolging van haar conceptuele nota van 18 mei 2017, heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block nu een voorontwerp van wet voorgesteld dat een juridisch kader opricht voor het creëren van ziekenhuisnetwerken1. Dit voorontwerp werd goedgekeurd door de Ministerraad op 30 maart 2018 en is nu voorgelegd aan de Raad van State voor advies.

Bij het oprichten van de ziekenhuisnetwerken zullen de individuele ziekenhuizen zich organiseren in maximaal 25 locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken om samen de locoregionale ziekenhuiszorg te garanderen. Deze omvat alle zorgopdrachten die om verschillende redenen (prevalentie, lage kost, urgentie, …) in de buurt van de woonplaats van elke patiënt moeten of kunnen aangeboden worden. Daarnaast zijn er de supraregionale zorgopdrachten die op minder plaatsen kunnen aangeboden worden, in een beperkt aantal ziekenhuizen (algemene of universitaire ziekenhuizen, “referentiepunten” genoemd), onder meer omwille van zeldzamere pathologie, dure infrastructuur, multidisciplinaire, gespecialiseerde expertise, etc. Aangezien deze zorgopdrachten dus niet in elk locoregionaal netwerk aanwezig zullen zijn, zullen de locoregionale ziekenhuisnetwerken hierover samenwerkingsakkoorden moeten sluiten.

Voorts zal het locoregionaal netwerk enerzijds een strategie opstellen teneinde te bepalen welke gespecialiseerde zorgopdrachten op welke locatie binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk worden uitgebaat en anderzijds het aanbod aan algemene en gespecialiseerde zorgopdrachten tussen de ziekenhuizen van het locoregionaal netwerk coördineren.

Ten slotte bepaalt het voorontwerp dat het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk rechtspersoonlijkheid zal hebben en dat de netwerken onderling geografisch aaneensluitend zullen moeten zijn teneinde de patiënt een continue zorg te kunnen bezorgen.