(Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 615/2014, ze dne 25. srpna 2015)

Vrchní soud v Praze se v dané věci zabýval otázkou, zda odstoupení člena orgánu obchodní korporace v nevhodné době způsobuje absolutní či relativní neplatnost takového právního jednání.

V předmětné věci došlo k odstoupení jednatele z funkce v době, kdy byla fakticky ukončena činnost firmy, nebyly uhrazeny všechny její dluhy a bylo třeba řešit další existenci firmy včetně její případné likvidace.

Vrchní soud v Praze na tuto otázku odpověděl tak, že odstoupí-li člen orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodné době, je to právní jednání v rozporu se zákonem, které však není stiženo absolutní, nýbrž jen relativní neplatností, které se může obchodní korporace dovolat postupem podle § 585 odst. 2. občanského zákoníku. 

Ve svém odůvodnění se Vrchní soud v Praze dále vyjádřil k možnosti zjišťování sporných skutečností v rámci rejstříkového řízení, kdy stanovil, že procesní úprava rejstříkového ří- zení pro zjišťování sporných skutečností nedává prostor tak, jak je to běžné v občanskoprávním řízení, protože nedošlo ke změně koncepce rejstříkového řízení.