In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

Uitspraken

College van Beroep voor het bedrijfsleven 9 september 2015, appellante / de Minister van EZ (zaak 14/319, ECLI:NL:CBB:2015:289) (Subsidieregeling Energie en Innovatie; Groen Gas; afwijzing van een subsidieaanvraag omdat niet aannemelijk is gemaakt dat het project voldoet aan het zogenaamde SDE+-criterium; geen opgewekt vertrouwen)

ABRvS 15 september 2015, NEM Utrecht B.V. / het college van B&W van de gemeente Utrecht (zaak 15/238, ECLI:NL:CBB:2015:305) (artikel 5.2 Telecommunicatiewet; openbaar elektronisch communicatienetwerk; kabels; gedoogplicht)

ABRvS 16 september 2015, Vereniging van eigenaars Flatgebouw De Dikkert / de Ministers van EZ en van IenM (zaak 201504072/1/R6, ECLI:NL:RVS:2015:2906) (de Ministers hebben terecht opgemerkt dat het bestemmingsplan “Vincent van Goghweg”, dat ten tijde van het bestreden besluit reeds in rechte onaantastbaar was, voorziet in de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding ter plaatse van het appartementengebouw)

ABRvS 16 september 2015, appellanten / 1. het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, 2. de raad van de gemeente Woensdrecht, 3. het college van B&W van Woensdrecht (zaak 201410669/1/R6, ECLI:NL:RVS:2015:2927) (bestemmingsplan ten behoeve van de plaatsing van ten minste vijf windturbines; Windpark Kabeljauwbeek)

ABRvS 23 september 2015, appelanten / de raad van de gemeente Breda (zaak 201400843/1/R3, ECLI:NL:RVS:2015:2982) (vaststellen bestemmingsplan; windturbines leveren geen onaanvaardbare geluidhinder op; Eneco Wind B.V.)

Nederland – Energiekamer

Overige publicaties

Presentatie ACM bij derde klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 9 september 2015 Agenda derde klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 9 september 2015

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Inzet geavanceerde biobrandstoffen in 2014 verder gestegen, 24 september 2015

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

Elektriciteits- en gaswet; nota van wijziging, 28 augustus 2015 (TK 2014-2015, 34 199, nr. 8)

VAO Energie en SDE+, 3 september 2015 (Handelingen TK 2014-2015, nr. 108, item 10, pp. 1-9)

Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën, 3 september 2015 (Handelingen TK 2014-2015, nr. 108, item 11, pp. 1-25)

Stimulering duurzame energieproductie; gewijzigde motie over in de eerste helft van 2016 starten van de brede evaluatie van het Energieakkoord, 8 september 2015 (TK 2014-2015, 31 239, nr. 203)

Stimulering duurzame energieproductie; gewijzigde motie tegen winning van aardgas bij Terschelling, 8 september 2015 (TK 2014-2015, 31 239, nr. 204)

Structuurvisie Windenergie op land; gewijzigde motie om gebiedscoördinatoren windgebieden de ruimte geven om hun taak goed uit te voeren, 8 september 2015 (TK 2014-2015, 33 612, nr. 58)

Stemmingen moties Energie en SDE+, 8 september 2015 (Handelingen TK 2014-2015, nr. 109, item 19, pp. 1-2)

Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit elektriciteit en gas, en uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets ACM, 8 september 2015 (TK 2014-2015, niet-dossierstuk 2015D32174)

Stimulering duurzame energieproductie; verslag van een algemeen overleg van 2 juli 2015 over energie en SDE+, 9 september 2015 (TK 2014-2015, 31 239, nr. 205)

Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; verslag van een algemeen overleg van 1 juli 2015, over onder meer het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013, 10 september 2015 (TK 2014-2015, 28 165, nr. 226)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Staatssecretaris van EZ met voorlegging wijziging Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (vrijstelling windparken en hoogspanningsverbindingen op land), 10 september 2015 (TK 2014-2015, 30 196, nr. 357)

Inbreng van een schriftelijk overleg over de Energieraad (informeel) op 22 en 23 september 2015, 11 september 2015 (TK 2014-2015, niet-dossierstuk 2015D33175)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over voortgang afspraken Borsseleconvenant over extra impulsen voor de energietransitie, 14 september 2015 (TK 2014-2015, 31 239, nr. 206)

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; brief van de Staatssecretaris van IenM over verplichting voor de Staat om uitstoot broeikasgassen te beperken, 14 september 2015 (TK 2014-2015, 32 813, nr. 104)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; verslag van een schriftelijk overleg over o.m. informele Energieraad op 22 en 23 september 2015, 15 september 2015 (TK 2014-2015, 21501-33, nr. 554)

Elektriciteits- en gaswet; tweede nota van wijziging, 18 september 2015 (TK 2014-2015, 34 199, nr. 9)

Elektriciteits- en gaswet; Verslag schriftelijk overleg over het Ontwerp van Besluit elektriciteit en gas, en de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), 18 september 2015 (TK 2014-2015, 34 199, nr. 10)

Kamervragen

Vragen van de Kamerleden Agnes Mulder, Omtzigt en Van Tongeren aan de Minister van EZ over meetgegevens op het Nederlandse olie-en gasportaal (ingezonden 28 juli 2015); antwoord van de Minister van EZ, 15 september 2015 (TK 2015-2016, aanhangselnr. 9)

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Speech by Commissioner Miguel Arias Cañete: Research and innovation to accelerate Europe’s energy transformation, 22 September 2015

Persberichten

EU – Wetgeving

Overig

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling — Uitnodiging om producten voor te stellen die geschikt zijn voor gebruik als merkstof in gasolie en kerosine (Pb 11 september 2015, C 299/06)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (Pb 11 september 2015, C 300/03)

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (Pb 15 september 2015, C 239/1)

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E) voor het begrotingsjaar 2015 — Gewijzigde begroting nr. 1 (Pb 17 september 2015, C 307/09)

Resolutie over uitdagingen, mogelijkheden en nieuw elan ten aanzien van de samenwerking op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen binnen het Oostelijk Partnerschap (Pb 23 september 2015, C 315/03)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

Overig

Duitsland

Bundesnetzagentur