05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") ile Emlak Vergisi Kanunu'na ("EVK") geçici bir madde eklenmiştir. EVK Geçici 23. maddesi ile 2018 yılı için takdir edilen metrekare birim değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim değerleri ile karşılaştırılması, eğer 2018 birim değerleri 2017'de uygulanan birim değerinin %50'sinden fazlasını aşıyorsa, bir tavan artış oranı olarak bu %50'lik değerin esas alınması öngörülmüştür. 

Getirilen bu artış oranı sınırlandırmasına ilişkin herhangi bir istisna öngörülmemiş olup tüm takdir komisyonu kararlarına uygulanması esastır. Sadece, 26.12.2017 tarih ve 30282 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin (Seri No: 72) 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca herhangi bir sebeple takdir dışı kalan veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2017 yılına ait birim değeri bulunmayan arsa veya araziler için 2018 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.

Belediyelerin %50'lik artış oranı sınırlandırmasını uygulamadan emlak vergisini tarh ve tahakkuk etmesi durumunda Mayıs ayı taksitleri ödenirken ihtirazi kayıtla ödenip vergi mahkemelerinde 30 gün içinde tahakkukun iptaline yönelik dava açılması mümkündür. Bu 30 günlük süre; 

i. verginin tarhiyatına ilişkin herhangi bir yazı tebliğ edilmiş ise bu yazının tebliğ tarihinden itibaren,

ii. verginin tarhiyatına ilişkin herhangi bir yazı tebliğ edilmemiş ise emlak vergisinin mükellef tarafından ödendiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Arazi ve bina sahiplerinin emlak vergisinin ilk taksitini öderken ilgili belediyenin %50'lik artış oranı uygulayıp uygulamadığını kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz.