For noen er det kanskje kjærkomment å ta med ytterligere et par flasker vin avgiftsfritt hjem fra ferie, eller kjøpe ny båtmotor uten hestekreftavgifter. Men noen store nyheter er det ikke.

De litt større og viktigere tingene innenfor skatte- og avgiftsforvaltningen har vært varslet tidligere. Arbeidet med å trygge rettssikkerheten for skattyter er i gang, og i løpet av 2014 vil nye regler om dette i form av forslag til ny skatteforvaltningslov  bli sendt på høring.

Endringene i reglene om registrering av utleiere av bygg eller anlegg var også varslet. For de som allerede er avgiftsregistrerte det ikke lenger bli krav om særskilt registrering for utleie av bygg og anlegg.  Virkningstidspunktet for registrering foreslås også å kunne være fra inntil 6 måneder før registrering, slik at man sikrer fradragsrett for anskaffelser foretatt før registreringen.

Også mht tilgangen til skattelistene blir det gjort endringer, som tidligere varslet. De skal fortsatt være tilgjengelige gjennom skatteetatens hjemmesider, men skattyter skal kunne se hvem som har sett på vedkommendes skatteopplysninger. Men pressens innsyn vil bli uendret. Det vil også bli presisert at aksjonærregisteret ikke er et offentlig tilgjengelig register, da dette er opprettet og inneholder informasjon for ligningsformål. Men det vil bli igangsatt et arbeid for å gjøre eierskap i norske bedrifter letter tilgjengelig for offentligheten.

Nærmere detaljer i forslagene, og revidert budsjett i sin helhet, finnes på www.statsbudsjettet.no