Vlaggen Unie Friesland probeert de door De Beste Koffie B.V. vastgelegde domeinnaam www.vlaggenunie.nl te verkrijgen middels een uitspraak van het WIPO Arbitration and Mediation Center op basis van een zogeheten UDRP-procedure.

De kwestie Vlaggen Unie Friesland (VUF) uit Drachten handelt sinds 2011 onder die naam en bedrukt en verkoopt vlaggen, banieren en vlaggenmasten. Zij heeft in dat jaar ook de domeinnaam www.vlaggenuniefriesland.nl geregistreerd. Marketingorganisatie De Beste Koffie B.V. (DBK) heeft in 2014 de domeinnaam www.vlaggenunie.nl vastgelegd. Zij heeft dit gedaan om de naam te kunnen verkopen nadat onderhandelingen over samenwerking waren mislukt.

UDRP-procedure In geval van een domeinnaamgeschil kan in bepaalde gevallen de Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) van toepassing zijn. Om te kunnen optreden op grond van een UDRP-procedure dient er voldaan te zijn aan drie cumulatieve vereisten:

  • de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, én;
  • de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam, én;
  • de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

Als aan deze eisen wordt voldaan en de eiser in het gelijk wordt gesteld, kan de inbreukmaker veroordeeld worden tot het overdragen van de domeinnaam aan de eiser of tot het opheffen van de domeinnaam.

Argumenten Vlaggen Unie Friesland VUF eist dat de domeinnaam wordt overgedragen en is daarom naar de Geschillenbeslechter bij het WIPO gestapt. VUF stelt dat zij rechthebbende is op handelsnaam Vlaggen Unie Friesland en dat de domeinnaam vlaggenunie.nl verwarringwekkend overeenstemt met haar handelsnaam en domeinnaam vlaggenuniefriesland.nl. Zij handelt in heel Nederland. Het kenmerkende en onderscheidende element van de domeinnaam is gelegen in de woordcombinatie "Vlaggen Unie". Friesland is een geografische toevoeging. Een geografische aanduiding is niet snel als het onderscheidende en kenmerkende element van een domeinnaam te beschouwen. Het gaat in deze kwestie dan ook in feite om twee identieke domeinnamen.

DBK heeft geen verweer gevoerd.

Verwarringsgevaar De Geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam vlaggenunie.nl verwarrende gelijkenis vertoont met de handelsnaam Vlaggen Unie Friesland alsmede dat het weglaten van "Friesland" onvoldoende is om die verwarring te voorkomen.

Legitiem belang De Geschillenbeslechter meent dat DBK de domeinnaam vlaggenunie.nl niet heeft gebruikt om producten of diensten aan te bieden. Ook is niet gebleken dat hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. DBK is bovendien niet algemeen bekend onder de domeinnaam vlaggenunie.nl, is niet actief en niet actief geweest in de branche waar de domeinnaam vlaggenunie.nl naar verwijst (namelijk het produceren en/of verhandelen van vlaggen) en gebruikt de domeinnaam ook niet voor legitieme niet-commerciële doeleinden. De Geschillenbeslechter gaat er aldus vanuit dat DBK geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam vlaggenunie.nl

Kwade trouw Er is correspondentie geweest over het vastleggen van de domeinnaam vlaggenunie door DBK. Uit de bijlagen blijkt volgens de Geschillenbeslechter dat VUF niet akkoord kan gaan met een door DBK voorgesteld bedrag voor overdracht van de Domeinnaam dat volgens VUF veel te hoog is. Nu van geen enkel ander gebruik van de domeinnaam blijk is gegeven, stelt de Geschillenbeslechter vast dat DBK de domeinnaam hoofdzakelijk houdt om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen of anderszins over te dragen aan VUF of een van diens concurrenten. De Geschillenbeslechter gaat er aldus vanuit dat DBK de domeinnaam vlaggenunie.nl te kwader trouw gebruikt.

Vonnis De Geschillenbeslechter beveelt overdracht van de domeinnaam vlaggenunie.nl aan VUF.