In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 april 2014, appellanten / geïntimeerden (zaak 200.113.229-01, ECLI:NL:GHARL:2014:3569)

(exploitatie zeven windmolens; gedwongen gesloten overeenkomsten met appellanten over vaste vergoeding; MEP-subsidie; renovatievergoeding; appellanten hebben geen recht op evenredig deel van deze vergoeding)

ABRvS 30 april 2014, 1. appellant sub 1, 2. appellant sub 2, 3. TenneT TSO B.V., e.a. / de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert (zaak 201206940/1/R3, ECLI:NL:RVS:2014:1512)
(vaststelling bestemmingsplan; beroep TenneT; 380 kV-hoogspanningsverbinding; benodigde zone voor een hoogspanningsleiding; uitzwaai; overslag spanning; advies waarnaar wordt verwezen niet voldoende toegespitst)

ABRvS 7 mei 2014, de Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens “De Windvogel” B.A. / de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (zaak 201308261/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:1635)
(vaststelling bestemmingsplan; omgeving windturbine; locatie windturbine; voldoende rekening gehouden met provinciale Structuurvisie; raad mocht in redelijkheid meer belang hechten aan het voorkomen van aantasting van de landschappelijke waarden dan aan het belang van een hogere ashoogte)

Nederland – Energiekamer

Ontwerpbesluit

(Ontwerp)besluit van de ACM inhoudende een wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas op grond van artikel 22, Gaswet en artikel 54, Elektriciteitswet 1998, een wijziging van de Allocatievoorwaarden Gas en de Begrippenlijst Gas op grond van artikel 12b, Gaswet en een wijziging van de Begrippenlijst Elektriciteit op grond van artikel 31, eerste lid, Elektriciteitswet 1998, ongedateerd

Richtsnoer

Voorschriften verbonden aan een ontheffing van de verplichting tot aanwijzen van een netbeheerder, ongedateerd

Persbericht

Meer energieconsumenten stappen over, 30 april 2014

Rapporten

ACM, “Trendrapportage marktwerking en consumentenvertrouwen in de energiemarkt – tweede halfjaar 2013″, april 2014

Market response, “Stand van zaken op de energiemarkt”, april 2014

Overige publicaties

Reactie NEDU op wijzingsopdracht inzake uniformering schakeltijden, 4 september 2013

Verzoek ACM aan NEDU om visie schakeltijden, 13 november 2013

Zienswijze NEDU over uniformering schakeltijden, 8 januari 2014

Tweede wijzigingsopdracht Aansluitpunt Gas – LNB, 22 april 2014

Brief ACM over uniformering schakeltijden, 1 mei 2014

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Nieuwsbrief Emissiehandel, nr. 119, 8 mei 2014

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. vereenvoudiging systeem hernieuwbare energie vervoer; nota n.a.v. het verslag, 11 april 2014
(TK 2013-2014, 33 834, nr. 6)

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. vereenvoudiging systeem hernieuwbare energie vervoer; nota van wijziging, 11 april 2014
(TK 2013-2014, 33 834, nr. 7)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters, 23 april 2014
(TK 2013-2014, 29 023, nr. 165)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over uitstel kabinetsreactie op rapporten betreffende duurzame energie, 23 april 2014
(TK 2013-2014, 31 239, nr. 176)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de inhoud van het gesprek met de Europese Commissaris van Energie betreffende de herziene Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD), 24 april 2014
(TK 2013-2014, 30 196, nr. 246)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met geannoteerde agenda informele Energieraad van 15 en 16 mei 2014, 25 april 2014
(TK 2013-2014, 21 501-33, nr. 474)

Liberalisering energiemarkten; brief van de Minister van EZ over onder meer de structuurvisie schaliegas, 25 april 2014

(TK 2013-2014, 28 982, nr. 138)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; brief van de Minister van EZ met antwoorden op vragen over de tarieven en kostenstructuur van de Nederlandse elektriciteit- en gasnetwerken, 25 april 2014
(TK 2013-2014, 29 023, nr. 166)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; verslag van een schriftelijk overleg over slimme meters, 25 april 2014
(EK 2013-2014, 29 023, nr. K)

Vaststelling begroting Ministerie van EZ 2014; verslag van een algemeen overleg gehouden op 18 februari 2014, over Energie, 25 april 2014
(TK 2013-2014, 33 750-XIII, nr. 121)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; verslag van een algemeen overleg van 18 februari 2014, over o.a. EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030, 25 april 2014
(TK 2013-2014, 33 858, nr. 16)

Structuurvisie Ondergrond; verslag van een schriftelijk overleg over de aangepaste planning van de Structuurvisie Ondergrond, 28 april 2014
(TK 2013-2014, 33 136, nr. 8)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; brief van de Minister van EZ over balans tussen bescherming van kwetsbare natuur op Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen, 1 mei 2014
(TK 2013-2014, 29 023, nr. 167)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011); verslag van een mondeling overleg van 1 april 2014 over o.a. de motie-Vos c.s. inzake vrijstelling van energiebelasting (Kamerstuk 33493, nr. F), 6 mei 2014
(EK 2013-2014, 33 493, nr. H)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over geannoteerde agenda Informele Milieuraad op 14 en 15 mei 2014 in Athene (Kamerstuk 21501-08, nr. 509), ongedateerd
(TK 2013-2014, niet-dossierstuk 2014D15295)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Leegte aan de Minister van EZ over avonturen van netbeheerders (ingezonden 28 maart 2014); antwoord van de Minister van EZ, 25 april 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 1802)

Vragen van de Kamerleden Kerstens en Vos aan de Ministers van BZK en van EZ over het bericht «Netbeheerder Alliander wil hoger loon topman dan nu is toegestaan» (ingezonden 28 maart 2014); antwoord van de Minister van BZK mede namens de Minister van EZ, 25 april 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 1809)

Vragen van het Kamerlid Dik-Faber aan de Staatssecretarissen van IenM en van EZ over de voortgang van het convenant «Asbestdak eraf, zonnepanelen erop» (ingezonden 19 maart 2014); antwoord van de Staatssecretaris van IenM, 28 april 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 1820)

Vragen van de Kamerleden Dik-Faber en Van Tongeren aan de Minister van EZ over het opnemen van de Structuurvisie Schaliegas in de Structuurvisie Ondergrond (ingezonden 18 februari 2014); antwoord van de Minister van EZ mede namens de Minister van IenM, 28 april 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 1823)

Vragen van het Kamerlid Leegte aan de Minister van EZ over nationale subsidies voor hernieuwbare energie (ingezonden 28 maart 2014); antwoord van de Minister van EZ, 7 mei 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 1867)

Vragen van het Kamerlid Dik-Faber aan de Minister van EZ en de Staatssecretaris van Financiën over het belastingregime voor lokale energiecoöperaties (ingezonden 6 maart 2014); antwoord van de Minister van EZ, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, 7 mei 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 1874)

Publicatie Staatsblad

Besluit van 7 april 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 18 december 2013, tot Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) (Stb. 573)
(Staatsblad 2014, nr. 163)

Overige publicaties

Brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de gaswinning in Groningen, 6 mei 2014
(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Brief van de Minister van EZ aan de Eerste Kamer over de evaluatie van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (de Wion), 8 mei 2014
(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Uitstelbrief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer over decentrale energieopwekking, 8 mei 2014
(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Persberichten

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Kwaliteit elektriciteitsnetwerk bedrijven onder de loep, 28 april 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Stand van zaken SDE+ 2013 op 17 april 2014, 28 april 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Meer duidelijkheid over CO2-footprint door één lijst, 29 april 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Stand van zaken SDE+ 2014 op 24 april 2014, 6 mei 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Afvalwater, energiebron van de toekomst, 7 mei 2014

EU – Commissie

Speech

Speech by European Commission for Energy Oettinger on the 15th Anniversary of the European Federation of Energy Traders (EFET), “An integrated European energy market – more important than ever”, 29 April 2014

Persberichten

Commission welcomes breakthrough leading to gas flows from Slovakia to Ukraine, 28 April 2014

G7 Rome Energy Ministerial Meeting: Rome G7 Energy Initiative for Energy Security – Joint Statement, 6 May 2014

Conclusions of the meeting of the European Gas Regulatory Forum held on 6-7 May in Madrid, 8 May 2014

EU – Wetgeving

Advies van het Comité van de Regio’s – Groenboek “Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030″
(Pb 26 april 2014, C 126/11)

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het meerjarenwerkprogramma voor subsidies op het gebied van de trans-Europese energie-infrastructuur in het raam van de Connecting Europe-faciliteit voor de periode 2014-2020 (Besluit C(2014) 2080 van de Commissie)
(Pb 3 mei 2014, C 134/5)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persbericht

ACER opens consultation for tackling the upcoming challenges of the single EU Energy Market, 29 April 2014

EU – CEER & ERGEG

CEER response to EC public consultation on retail markets, 16 April 2014

Press release: Impact of Ukraine crisis on security of supply tops the Madrid Forum agenda, 6 May 2014

European Energy Regulator’s Newsletter, May 2014

Overig

Nieuwsbericht Europa decentraal.nl, Oostenrijk voor EU-Hof gedaagd voor plannen regionale overheid voor waterkrachtcentrale, 1 mei 2014

Nieuwsbericht Europa decentraal.nl, Minister Blok moet kwaliteit energielabel garanderen van Europese Commissie, 1 mei 2014