Dne   21.   srpna   2015   předložila   Vláda   České   republiky Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004   Sb.,   o   podnikání   na   kapitálovém   trhu,   jako sněmovní tisk č. 571.

Deklarovaným cílem návrhu je zejména dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace několika evropských směrnic do českého právního řádu, zvýšení atraktivity fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajištění jeho lepšího fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele.

Dle návrhu by mělo dojít k posílení pozice emitenta, kdy tento, na základě nového stanovení 1% hranice v § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, bude disponovat větším přehledem o investorech s právy kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích (jedná se zejména o právo kvalifikovaných  akcionářů požádat    představenstvo    o    svolání    valné    hromady společnosti).

Návrh   dále   upravuje    správní    poplatky    dle    zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve vztahu k podnikání na kapitálovém trhu, kolektivnímu investování a pojišťovnictví, přičemž je zejména sjednocována výše správních poplatků týkajících se řízení o žádostech, některá řízení jsou zpoplatněna nově a některé poplatky jsou naopak rušeny jako irelevantní. Výsledkem bude odstranění nejasností, k nimž v souvislosti s poplatky v praxi docházelo.

V neposlední řadě návrh zakotvuje povinnost České národní banky uveřejňovat veškerá svá pravomocná rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to včetně odůvodnění a dále umožňuje emitentům předkládat za určitých okolností prospekt cenného papíru a uveřejňovat informace pouze v anglickém jazyce.