Het Vlaams Parlement stemde vanmiddag in met een (bijkomend) uitstel voor de implementatie van de omgevingsvergunning tot 1 januari 2018.

In het omgevingsvergunningsdecreet werd aanvankelijk bepaald dat de nieuwe procedures in werking treden één jaar na de datum van de bekendmaking van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 23 februari 2017.

Deze eerste datum werd niet gehaald door vertragingen bij de opmaak en doorvertaling van de noodzakelijke software voor de lokale besturen, waarna het Vlaams Parlement op 3 februari 2017 instemde met een regeling tot implementatie van de omgevingsvergunning.

Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017

Met het decreet van 3 februari 2017 besloot de decreetgever om op 23 februari met de omgevingsvergunning te starten op Vlaams en provinciaal niveau, voor:

  1. de Vlaamse projecten en de projecten over 2 of meer provincies
  2. de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten
  3. ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse
  4. De meldingen, bijstellingen … die horen bij bovenstaande projecten

Deze aanvragen moeten ook digitaal worden ingediend via www.omgevingsloket.be, behalve in de faciliteitengemeenten.

Het decreet van 3 februari 2017 voorziet ook dat de milieuvergunningen die afgeleverd worden na 23 februari 2017, reeds gelden voor onbepaalde duur, tenzij de gemeente beslist om – in een beperkt aantal gevallen – een vergunning van bepaalde duur te verlenen.

Gemeentelijk niveau: start op 23 februari, maar uitstel mogelijk tot 1 juni 2017

De gemeenten hadden de keuze. Er kon uitstel worden gevraagd aan de Vlaamse minister van Omgeving tot uiterlijk 1 juni 2017. Uiteindelijk beslisten enkel de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden om geen uitstel te vragen. Op 18 april stapte ook de gemeente Beersel over naar het omgevingsloket en op 2 mei de stad Diest.

Op 1 juni 2017 zou de omgevingsvergunning ook in alle andere Vlaamse gemeenten in principe van start gaan.

Decreet 24 mei 2017: bijkomend uitstel op gemeentelijk niveau tot 1 januari 2018

De laatste weken zijn er duidelijke signalen de wereld ingestuurd dat niet alle software volledig klaar zal zijn op 1 juni om volledig in te stappen in het digitale verhaal en een performant en stabiel omgevingsloket aan de burgers en bedrijven aan te bieden.

Het Vlaams Parlement besloot vanmiddag dan ook om de huidige situatie te bestendingen.

Aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven, die worden ingediend of opgestart vanaf 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017, zullen worden behandeld op grond van de procedureregels die geldig waren op 22 februari 2017.

M.a.w. indien je nieuwe aanvraag geen Vlaams of provinciaal project betreft, noch de aanvraag wordt ingediend in een van de eerder ingestapte gemeenten (zie hierboven), dan zullen de oude procedureregels van de stedenbouwkundige -en milieuvergunning worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2018 zullen vervolgens de bepalingen van de omgevingsvergunning hun toepassing moeten vinden.

In het kort: wat is de omgevingsvergunning?

Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 en zijn uitvoeringsbesluiten voorzien in een nieuwe geïntegreerde procedure voor het bekomen van de vereiste toelating voor het uitvoeren van vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen (de vroegere stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning) en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting (de vroegere milieuvergunning). De toelating/vergunning voor deze handelingen noemt men de ‘omgevingsvergunning’.