In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

Uitspraken

ABRvS 16 maart 2016, appellanten / 1. de Minister van EZ, 2. de Minister van IenM, 3. Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, 4. het college van B&W van de gemeente Schouwen-Duivenland (zaak 201503226/1/R6, ECLI:NL:RVS:2016:709) (inpassingsplan windmolenpark; Beleidsregel rijkswaterstaatswerken; het standpunt van de ministers komt erop neer dat de beleidsregel vanwege de ontwikkeling van de techniek achterhaald is en dat strikte toepassing van de beleidsregel daarom leidt tot een resultaat dat het doel van het beleid en de onderliggende regelgeving voorbijschiet; in een dergelijk geval is echter geen sprake van bijzondere omstandigheden die aanleiding kunnen zijn om van de beleidsregel af te wijken, maar zal de Beleidsregel moeten worden aangepast)

Rechtbank Noord-Holland 21 maart 2016, eisers / het college van B&W van Hollands Kroon (zaak AWB – 15 _ 1531, ECLI:NL:RBNHO:2016:2236) (omgevingsvergunning voor bouw van transformatorstation; de rechtbank is van oordeel dat de ruimtelijke onderbouwing voldoende is; geen reden om te oordelen dat verweerder geen gebruik mocht maken van de afgegeven verklaring van geen bedenkingen omdat de locatie ruimtelijk gezien niet aanvaardbaar zou zijn; niet aannemelijk is geworden dat op een andere locatie een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren)

Nederland – Energiekamer

Persberichten

Overige publicaties

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

(Handelingen TK 2015-2016, 30 196, nr. 55)

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 428)

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 429)

(TK 2015-2016, 33 043, nr. 65)

(TK 2015-2016, 34 401, nr. D)

(TK 2015-2016, 33 612, nr. 61)

(TK 2015-2016, 34 401, nr. E)

(TK 2015-2016, 33 043, nr. 66)

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 430)

(TK 2015-2016, 21 501, nr. 623)

(TK 2015-2016, 25 422, nr. 142)

(TK 2015-2016, 31 239, nr. 212)

(TK 2015-2016, 33 612, nr. 62)

(TK 2015-2016. 30 196, nr. 431)

(TK 2015-2016. 30 196, nr. 432)

​​(TK 2015-2016. 30 196, nr. 433)

Duurzame ontwikkeling en beleid; motie over geen onnodige verlenging van de levensduur van kolencentrales, 24 maart 2016

(TK 2015-2016. 30 196, nr. 435)

(TK 2015-2016. 30 196, nr. 442)

(TK 2015-2016. 30 196, nr. 443)

(TK 2015-2016. 30 196, nr. 444)

(TK 2015-2016. 30 196, nr. 445)

(TK 2015-2016. 30 196, nr. 446)

(TK 2015-2016. 30 196, nr. 447)

Kamervragen

(Handelingen TK 2015-2016, aanhangselnr. 1849)

(Handelingen TK 2015-2016, aanhangselnr. 1898)

(Handelingen TK 2015-2016, aanhangselnr. 1899)

(Handelingen TK 2015-2016, aanhangselnr. 1901)

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

(Staatscourant 17 maart 2016, nr. 13577)

Overige Staatscourant publicaties

(Staatscourant 14 maart 2016, nr. 13377)

(Staatscourant 14 maart 2016, nr. 13847)

(Staatscourant 17 maart 2016, nr. 7913) 

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

EU – Wetgeving

Besluiten

(Pb. 18 maart 2016, C 103/4)

Overig

(Pb. 23 maart 2016, C 108/3)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten