De Vlaamse Belastingdienst heeft haar standpunt inzake gesplitste aankoop recent uitgebreid naar de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen. Wanneer effecten of geldbeleggingen worden gekocht voor het vruchtgebruik door ouders en voor de blote eigendom door kinderen, mag de aan de aankoop voorafgaande schenking door de ouders aan de kinderen ofwel geen verband hebben met de aankoop ofwel moet de schenking zijn belast met schenkbelasting, om erfbelasting over de waarde van de volle eigendom van de effecten of geldbeleggingen in de nalatenschap van de ouders te vermijden.

Inhoud van het standpunt

Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst betreft de volgende situatie:

  1. Vooreerst wordt overgegaan tot een schenking van fondsen; en
  2. Vervolgens gaan de begiftigden van de schenking samen met de schenkers over tot een gesplitste aankoop. De schenkers kopen het vruchtgebruik aan. De begiftigden kopen de blote eigendom aan.

De Vlaamse Belastingdienst stelt dat, in dergelijk geval, de gesplitst aangekochte goederen geacht worden in volle eigendom in de nalatenschap van de schenkers aanwezig te zijn. Over de waarde van de volle eigendom van de aangekochte goederen is erfbelasting verschuldigd.

De erfbelasting is evenwel niet verschuldigd indien als volgt wordt bewezen:

  1. De voorafgaande schenking van fondsen was niet specifiek bestemd voor de aankoop van de blote eigendom. De schenking is niet gebeurd om de aankoop van de blote eigendom te financieren;
    OF
  2. De schenking werd aan schenkbelasting onderworpen vóór de aankoop (voor schenkingen vanaf 1 september 2013).

Recente uitbreiding van het standpunt

Het standpunt werd recent aangevuld met de passage dat bovenvermeld standpunt ook van toepassing is op de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen. Ook voor de inschrijving van effecten en geldbeleggingen kan één van beide hierboven vermelde tegenbewijzen geleverd worden.

Standpunt van de Vlaamse Belastingdienst

Bovengenoemd standpunt geldt enkel indien de schenker overlijdt als fiscaal inwoner van het Vlaams Gewest. Het standpunt is niet van toepassing indien de schenker overlijdt als fiscaal inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals Gewest.

Verwarring?

Opmerkelijk is dat naar aanleiding van de uitbreiding van het standpunt in de pers wordt gesteld dat alle schenkingen van roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik voortaan met erfbelasting zouden worden belast in de nalatenschap van de schenkers indien geen schenkbelasting werd betaald.