I november 2018 antog Rådet ett direktiv som ändrar EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster. Direktivet innehåller bestämmelser om bland annat videodelningsplattformar och längd för annonser och ska genomföras i svensk rätt senast den 19 september 2020.

Genom direktivet införs regler för videodelningsplattformar som är etablerade i en medlemsstat. Även plattformar som inte är etablerade i en medlemsstat omfattas av de nya reglerna, om de har ett moder- eller dotterföretag som är etablerat i en medlemsstat eller om de har kopplingar till ett företag som är etablerat i en medlemsstat.

Med videodelningsplattform avses en tjänst som i informations-, underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahåller allmänheten program, användargenererade videor, eller bådadera, för vilka leverantören saknar ett redaktionellt ansvar, men där leverantören bestämmer över plattformens organisation, algoritmer och motsvarande. YouTube anses vara en videodelningsplattform i direktivets mening.

Leverantörer av videodelningsplattformar ska, i likhet med programföretag på tv-området, vidta åtgärder för att skydda minderåriga mot innehåll som kan skada deras fysiska, moraliska eller mentala utveckling. Förekomsten av barnpornografi och uppmaningar till hat och våld ska begränsas på sådana plattformar. Leverantörerna måste också informera användare om när ett program innehåller reklam.

Det nya direktivet innebär också ändringar för leverantörer av on demand-tjänster för bland annat film och serier. Sådana leverantörer behöver säkerställa att europeiska produktioner utgör minst 30 procent av deras programutbud och att europeiska produktioner framhävs.

Direktivet ändrar också regeln om tillåten längd för annonser vid tv-sändningar. Den nuvarande regeln, att annonser får utgöra maximalt 20 procent av innehållet under varje timme, kommer att ersättas av regeln att annonser får utgöra maximalt 20 procent av innehållet inom tidsspannen 6:00 – 18:00 respektive 18:00 – 24:00.

Bestämmelserna ska implementeras i svensk lag senast i september 2020.

(Europaparlamentet och Rådets direktiv (EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster), mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden)