• Het Decreet van 25 november 2022 voerde een rechtsgrond in waardoor de Vlaamse Regering een verplichting kan opleggen om op een deel of het geheel van een dakoppervlakte, fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren. Deze rechtsgrond werd verder uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering. Met deze maatregel wenst de Vlaamse decreetgever het potentieel aan zonne-energie in Vlaanderen te maximaliseren en zo de energieafhankelijkheid te verlagen;
  • Deze verplichting geldt voor:
    • Natuurlijke- en rechtspersonen die eigenaar, erfpachter of opstalhouder zijn van gebouw(en) die op jaarbasis bruto meer dan 1 GWh elektriciteit afnemen;
    • Publieke organisaties die eigenaar, erfpachter of opstalhouder zijn van gebouw(en) die op jaarbasis bruto meer dan 250 MWh elektriciteit afnemen. Op 1 januari 2026 zakt deze drempelafname naar 100MWh;
  • De zonnepanelen moeten in dienst worden genomen uiterlijk op 30 juni 2025 indien voormelde drempelafname werd overschreden in 2021. Indien de drempelafname pas vanaf 2022 wordt overschreden, worden de zonnepanelen uiterlijk op 1 januari van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van overschrijding, in dienst genomen;
  • Er geldt een uitstel van maximaal 5 jaar (te bepalen door VEKA) voor gebouwen die worden gesloopt of waarvan het dak wordt vervangen binnen een nog te bepalen termijn. Dit uitstel vervalt echter indien er respectievelijk geen omgevingsvergunning voor de sloop van het gebouw voorhanden is binnen drie jaar of als er twee jaar na het uitstel geen getekende offerte is voor het vervangen van het dak;
  • De Vlaamse Regering heeft tevens voorzien in een andere invulling van de verplichting waarbij andere vormen van hernieuwbare energie of de participatie in een hernieuwbare-energieproject volstaan. De verplichting kan bijvoorbeeld ingevuld worden door te investeren in windturbines, een biokrachtcentrale of in andere hernieuwbare stroomprojecten;
  • Voormelde verplichting is niet van toepassing als het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de drie voorafgaande kalenderjaren meer dan 10% lager is dan de voormelde drempelafnames;
  • Bijkomend kan de Vlaamse Regering een meldingsplicht opleggen aan iedere eigenaar, erfpachter of opstalhouder, alsook aan de netbeheerders met betrekking tot onder meer de elektriciteitsafname en dakoppervlakte. Hierdoor is de Vlaamse Regering in staat de verplichting te handhaven.