Elke corporatie moet voor 1 januari aanstaande een aanvraag voor een verlicht regime, administratieve/ hybride of juridische scheiding indienen. Welke rol speelt het WSW hierbij? Mag het WSW bijvoorbeeld een zienswijze geven bij de scheidingsvoorstellen? Hoe kan een corporatie het beste hiervoor omgaan met het WSW?

Het WSW is een belangrijke sp​eler in de corporatiesector. Nagenoeg elke corporatie is deelnemer bij het WSW en beschikt via het WSW over een borging voor de meeste leningen. Deze borging leidt tot een rentevoordeel voor de corporaties. Het WSW stelt hiervoor sinds 24 juni 2015 wel de eis dat al het onroerend goed van de deelnemers (voor zover dat niet al aan een ander tot zekerheid is gegeven) aan haar wordt gegeven tot zekerheid.

Zienswijze WSW?

Gemeenten en huurdersorganisaties hebben het recht om een zienswijze te geven op het scheidingsvoorstel van de corporatie. De corporatie moet hen daarvoor de gelegenheid geven. Het WSW heeft op grond van de Woningwet geen recht om een zienswijze te geven. Een corporatie hoeft het WSW dus op grond van de Woningwet niet om haar mening te vragen. In het kader van de relatie met het WSW is het echter wel verstandig om het WSW in te lichten over de keuze die een corporatie wil maken.

Let op: vrijgave onderpand

Een corporatie die in het kader van de scheiding vastgoed wil verplaatsen van de toegelaten instelling naar een verbonden onderneming, moet zeker contact opnemen met het WSW. Het WSW heeft net voor inwerkingtreding van de Woningwet van elke corporatie geëist dat die al hun onroerend goed aan het WSW tot zekerheid geven. Dit vastgoed mag alleen worden overgedragen na vrijgave van dit vastgoed door het WSW. Vrijgave van het vastgoed is dus nodig. Het WSW heeft een uitgesproken voorkeur voor de administratieve scheiding. Het is de vraag of het WSW onderpand zal vrijgeven voor de door de corporatie voorgenomen hybride of juridische scheiding. Het WSW heeft daar nog geen informatie over gegeven, de richtlijn vrijgave onderpand gaat niet op deze situatie in.

Daarnaast kan de toestemming van het WSW op grond van het Reglement van Deelneming vereist zijn voor een overdracht of splitsing.

En zo speelt er nog meer in de relatie tussen het WSW en de corporatie.