De Hoge Raad heeft onlangs een belangwekkende uitspraak gedaan over een boetebeding.

Bij boetebedingen gaat het in de regel om de bedingen neergelegd in algemene voorwaarden.

Voor wat betreft consumenten geldt een bijzondere bescherming tegen onredelijke algemene voorwaarden.

Op basis van de richtlijn oneerlijke bedingen wordt een beding vermoed oneerlijk te zijn indien het het evenwicht tussen de consument en de professionele wederpartij ten nadele van de consument verstoort.

Het moet dan steeds gaan om zogenaamde toetredingsbedingen. Bedingen die eenzijdig zijn opgesteld door de professionele wederpartij en bedoeld zijn om in diverse overeenkomsten te worden opgenomen.

Indien niet over het beding is onderhandeld is het een zogenaamd toetredingsbeding.

Indien het beding oneerlijk is moet de rechter dit buiten werking stellen.

Tussen bedrijven gelden minder strakke regels maar kan de rechter de boetes matigen indien deze buitensporig zijn.

In een geschil tussen twee bedrijven vordert een van de bedrijven een boete van maar liefst € 1.230.000,00. Er gold een hoge boete per dag die opgeteld uitkwam op € 1.230.000,00. De werkelijke schade bedroeg € 5.906,25. Een boetebeding vormt zowel een aansporing om een overeenkomst na te komen alsook geldt als schadevergoeding indien de overeenkomst niet is nagekomen.

Door de Hoge Raad werd vastgesteld dat de overeenkomst eenzijdig door een van de partijen is opgesteld en dat deze partij de hoogte van de boetes heeft bepaald en dat daarover niet is onderhandeld. Bovendien heeft deze partij (Pro Track) niet aangegeven op grond waarvan zij de hoogte van de wel erg hoge boetes heeft bepaald. Dat had volgens de Hoge Raad wel van haar verlangd kunnen worden.

Een redengeving voor de hoogtes van de boetes ontbreekt.

De rechtbank en het hof hebben de boetes gematigd tot een bedrag van € 26.500,00.

Zij hebben dit recht indien de boetes buitensporig zijn en kunnen daarbij letten op alle omstandigheden van het geval.

De overwegingen over het niet zelf hebben opgesteld van de overeenkomst en het zelf bepalen van de hoogte van de boetes in het contract doet erg denken aan de overwegingen in geval van nadeel dat consumenten leiden door nadelige bedingen in algemene voorwaarden.