De definitieve inwerkingtreding van het Unified Patent Court (UPC) in de lidstaten van de Europese Unie is in februari een stap dichterbij gekomen als gevolg van de ratificatie van de UPC-overeenkomst door Italië. Hiermee staat de teller van het aantal landen dat de UPC-overeenkomst heeft geratificeerd op twaalf, te weten: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Zweden. Ten minste 13 lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, dienen de UPC-overeenkomst te ratificeren, wil het Unitair Octrooi definitief doorgang vinden.

Naast ratificatie van de UPC-overeenkomst is vereist dat de lidstaten ook het bij de UPC-overeenkomst behorende Protocol goedkeuren. Naar verwachting zal Duitsland de UPC-overeenkomst dit voorjaar ratificeren; het Protocol is door Duitsland reeds goedgekeurd. De Britse regering kondigde in november 2016 plannen aan de overeenkomst in de nabije toekomst te ratificeren, in navolging van de goedkeuring van het Protocol, waarmee einde is gekomen aan de vrees dat Brexit zou leiden tot terugtrekking van Groot-Brittannië in het Unitair Octrooisysteem - waarmee het gehele systeem in gevaar zou zijn gebracht. Indien deze beide landen inderdaad tot ratificatie van de UPC-overeenkomst overgaan, en voldoende landen die de UPC-overeenkomst wel al ratificeerden, maar het Protocol nog niet goedgekeurd hebben, dit alsnog doen, zal het Unified Patent Court per 1 december 2017 operationeel zijn.

Wij zetten hierbij graag de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot het Unitair Octrooi voor u uiteen.

Wat is het Unitair Octrooi? Het Unitair Octrooi is een Europees octrooi met eenheidswerking en biedt (uiteindelijk) de mogelijkheid om met één enkel verleend octrooi bescherming te verkrijgen in de gehele Europese Unie (EU), met uitzondering van Kroatië, Polen en Spanje.

Het Unitair Octrooi komt (voorlopig) te bestaan naast het huidige Europees octrooi, wat in feite bestaat uit een bundel aan nationale octrooien en alleen bescherming geniet in de landen die zijn aangewezen. Dit gebeurt via het proces van Europese octrooivalidatie; meer hierover kunt u in onze flyer lezen.

Bij een Europees octrooi gelden (bijvoorbeeld) diverse vertalingsvereisten en tevens verschillende validatiekosten. Verder dient het octrooi in ieder land afzonderlijk te worden gehandhaafd met gebruikmaking van de in de desbetreffende landen beschikbare inbreuk- en nietigheidsprocedures.

Het Unitair Octrooi zal daarentegen niet hoeven te worden gevalideerd in elke afzonderlijke lidstaat; in plaats daarvan zal het octrooi automatisch bescherming bieden in de, op het moment van verlening van het octrooi, deelnemende EU-lidstaten. Voor het Unitair Octrooi geldt bovendien één tarief. Tenslotte kunnen inbreuk- en nietigheidsprocedures gevoerd worden bij één instantie: het Unified Patent Court (zie hierna).

In de overgangsperiode (die naar verwachting 7 jaar gaat duren en die eventueel met nog 7 jaar verlengd kan worden) zullen voor het Unitair Octrooi nog een aantal vertalingsvereisten gelden. Het uiteindelijke doel van het systeem is echter dat de octrooihouder het octrooi in één taal kan indienen, waarna het vertaald kan worden in alle officiële EU-talen door gebruikmaking van een gratis hoogwaardig elektronisch systeem, dat in dit kader ontwikkeld wordt.

Vanaf wanneer kan ik een Unitair Octrooi aanvragen? De streefdatum voor de introductie van het Unitair Octrooi lag oorspronkelijk in 2014. Dit is een te ambitieuze deadline gebleken, met name in verband met de verplichte invoering van het Unified Patent Court (zie hierna). Hierdoor heeft het project flinke vertraging opgelopen, maar het lijkt erop dat het Unitair Octrooi later in 2017 in werking zal treden. Overigens is niet zeker dat alle 25 momenteel deelnemende lidstaten van de Europese Unie het onderliggende verdrag dan goedgekeurd hebben, hetgeen implicaties heeft voor de beschermingsomvang. Immers, de bescherming van een Unitair Octrooi zal zich enkel uitstrekken tot de landen die, op het moment van verlening van het octrooi, het verdrag hebben goedgekeurd.

Vervangt het nieuwe unitaire octrooisysteem het oude Europese octrooisysteem? Nee, het Europees octrooisysteem, zoals deze is vastgesteld in het Europees Octrooiverdrag (EOV), zal van kracht blijven. Octrooihouders krijgen de mogelijkheid om bij het Europees Octrooibureau (EOB) te kiezen voor ofwel een Unitair Octrooi ofwel een regulier Europees octrooi. Er kan niet voor beide opties tegelijk worden gekozen. Echter, het zal wél mogelijk zijn om beide opties te combineren door een Unitair Octrooi aan te vragen voor de (op dat moment deelnemende) EU-lidstaten en een regulier Europees octrooi voor één of meer van de andere leden van het EOV (NB: hierbij zijn 38 landen aangesloten, zie eerdergenoemde flyer over Europese octrooivalidatie).

Hoe kan ik een Unitair dan wel een Europees octrooi aanvragen? Het Unitair Octrooi en het Europees octrooi worden beiden verleend door het Europees Octrooibureau. De aanvrager mag (tot één maand na verlening van het octrooi) kiezen tussen een regulier Europees octrooi (waarbij de afzonderlijke landen dienen te worden aangewezen) of een Unitair Octrooi (dat gelding heeft in alle deelnemende EU-lidstaten).

Wat is/doet het Unified Patent Court? Het nieuw op te richten Unified Patent Court heeft als doel om het octrooirecht op Europees niveau te harmoniseren. De uitspraken van het Unified Patent Court zullen gelding hebben in alle deelnemende EU-lidstaten. Dit geldt voor alle octrooien die door het Europees Octrooibureau zijn verleend; met andere woorden, het kan zowel worden gebruikt voor octrooien die zijn aangevraagd onder het Unitair Octrooisysteem als onder het reguliere Europees octrooisysteem.

Gedurende een zevenjarige overgangsperiode, zal het echter mogelijk zijn om geschillen over reguliere Europese octrooien niet door het Unified Patent Court te laten behandelen. Dit is niet mogelijk voor Unitaire Octrooien. Oftewel; indien u een Unitair Octrooi aanvraagt, bent u na verlening verplicht om uw zaak door het Unified Patent Court te laten behandelen.

Wat kan ik het beste kiezen: een Europees octrooi of een Unitair Octrooi? Het nut van en de noodzaak voor het kiezen van een Unitair Octrooi dan wel een Europees octrooi is met name afhankelijk van het aantal landen waarvoor u bescherming wenst.

Indien u van mening bent dat uw technologie slechts in één of enkele landen bescherming nodig heeft, kan een Europees (of nationaal) octrooi een (kosten)efficiëntere optie zijn. Voor technologie die bescherming nodig heeft in meerdere landen of in de gehele EU, is een Unitair Octrooi vermoedelijk interessanter, met name vanwege de (relatief) lagere kosten, de versimpelde, geharmoniseerde verkrijging en instandhouding en de mogelijkheid om inbreuk- en nietigheidsprocedures te voeren bij het Unified Patent Court.

Dien ik nu actie te ondernemen? Er is geen onmiddellijke actie vereist. Indien u één of meerdere octrooi(en) heeft/ wenst in Europa/ (meerdere lidstaten van) de EU is het wel de moeite waard u te laten informeren over de mogelijkheden van het Unitair Octrooisysteem, om dit mee te kunnen nemen in uw depotstrategie. Indien u concreet advies wenst over uw octrooiportefeuille, dan is Novagraaf u uiteraard graag van dienst.