19 березня 2015 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про акціонерні товариства» (щодо виплати дивідендів акціонерним товариством) («Закон»), який був підписаний Президентом України 25 березня 2015 р. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за виключенням норм щодо порядку внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів та визначення кворуму у разі дострокового припинення повноважень членів наглядової ради, які набирають чинності через два місяці з дня опублікування Закону).

Законом передбачено зменшення кворуму загальних зборів всіх акціонерних товариств з 60% до 50% плюс одна акція. Також передбачені інші зміни до Закону «Про акціонерні товариства», зокрема щодо порядку виплати дивідендів, порядку внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів, визначення кворуму наглядової ради. Зокрема Законом передбачено (i) механізм примусового стягнення акціонером дивідендів з акціонерного товариства (шляхом використання виконавчого напису нотаріуса) у разі прийняття рішення про виплату дивідендів та невиплати дивідендів у строк, визначений законодавством; (ii) заборону змінювати статутом акціонерного товариства право акціонера на внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів та порядок їх внесення. Також передбачено, що у разі дострокового припинення повноважень членів наглядової ради (і до обрання повного складу наглядової ради) засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Нагадаємо, що раніше набрав чинності Закон №91-VIII «Про внесення змін до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави», яким передбачалось, що з моменту опублікування Закону буде введено в дію зниження кворуму акціонерних товариств, в статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50% і більше простих акцій товариства (по всім іншим акціонерним товариствам відповідні зміни вступили б в силу з 1 січня 2016 р.). Законом передбачено скасування Закону №91-VIII.

Отже, відповідно до Закону зменшення кворуму загальних зборів акціонерів набуває чинності одночасно для всіх акціонерних товариств (з дня, наступного за днем опублікування Закону). Раніше законодавство України давало можливість власникам, які сукупно володіють більше 40% простих акцій, блокувати проведення загальних зборів акціонерного товариства, що призводило до перешкоджання роботі деяких акціонерних товариств, де існував конфлікт інтересів між мажоритарним(-и) та міноритарним(-и) акціонером(-ами). Після набрання чинності та опублікування Закону для проведення загальних зборів всіх акціонерних товариств (та для прийняття відповідних рішень) буде достатньо присутності акціонерів, що володіють більше 50% голосуючих акцій товариства.

Також після набуття чинності Законом акціонери будуть мати додатковий механізм стягнення дивідендів з акціонерного товариства в разі їх невиплати, що особливо актуально для міноритарних акціонерів.

Чинним законодавством передбачено право кожного акціонера, який володіє акціями товариства, вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, а пропозиції акціонерів, які володіють 5 і більше відсотками акцій, підлягають обов'язковому  включенню до порядку денного загальних зборів.  Втім, непоодинокими є випадки запровадження у статуті акціонерного товариства обмеження/позбавлення права акціонерів на внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів. З вступом в силу відповідних змін, передбачених Законом, зазначена практика буде прямо заборонена законом.