We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.
Follow

Public Law Blog Blog

Articles: 1-10 of 64

Beoordelingskader voor intrekking van onherroepelijke Wnb-vergunningen ter uitvoering van de Habitatrichtlijn na 29 mei 2019: een rechtbankuitspraak

European Union, Netherlands - September 11 2019 De PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:2019:1604) hebben…

De Afdeling onderstreept het belang van onderzoek naar harde plancapaciteit bij het toestaan van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en geeft daarvan definitie

European Union, Netherlands - September 2 2019 De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in Artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en houdt de verplichting in om bij…

De nieuwe coördinatieregeling in de Awb: wetsvoorstel ingediend!

Netherlands - August 27 2019 Ruim een jaar na het sluiten van de internetconsultatie heeft de minister van Rechtsbescherming op 10 juli jl. Het wetsvoorstel dat onder meer een…

Wijziging Arbowetgeving in aantocht: tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie

Netherlands - August 13 2019 In haar kamerbrief van 11 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Ark van SZW aangekondigd dat zij na de zomer van 2019 een wetsvoorstel aan de Raad van…

Testen van zelfrijdende auto’s sinds 1 juli 2019 vergemakkelijkt

Netherlands - July 8 2019 Op 1 juli 2019 is de Experimenteerwet zelfrijdende auto’s in werking getreden (Stb. 2019, 240), Het betreft een wijziging van de Wegenverkeerswet…

Een beetje biologisch bestaat niet! Een (nog) strengere toezichthouder in aantocht in de biologische sector

European Union, Netherlands - June 28 2019 “Honderden producten onterecht verkocht als biologisch“, zo meldt RTL Nieuws op 7 mei 2019. Dit concludeert RTL Nieuws aan de hand van…

Een aanbesteding wordt gewonnen met een (te) lage inschrijfprijs. Kan de nummer twee hier succesvol tegen procederen?

European Union, Netherlands - April 2 2019 Een aanbesteding wordt gewonnen met een zeer lage inschrijfprijs, zelfs lager dan de richtprijs bepaald door de aanbestedende dienst. De opvolgende…

Een uitbreiding van de gereedschapskist van de hoogste nationale rechters: Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens als adviseur

European Union - February 20 2019 Op 19 januari 2019 is Protocol nr. 16 (Protocol) bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voor Nederland officieel in werking…

Stukken onder derden geen ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’

Netherlands - November 29 2018 Het leerstuk van de ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ staat momenteel volop in de belangstelling. De Hoge Raad heeft dit jaar al een aantal…

Het belanghebbendebegrip als toegangsvraagstuk: Conclusie raadsheer A-G over ‘afgeleid belang’

Netherlands - November 23 2018 In zijn conclusie van 7 November 2018 formuleert raadsheer advocaat-generaal Widdershoven vijf vuistregels die richtinggevend zouden moeten zijn bij…