Articles

Results 1 to 1 of 1


人类遗传资源管理立法、执法新动态及带给企业的合规挑战

China - February 19 2021 2020年年末,经审议通过的《刑法修正案(十一)》新增了严重危害国家人类遗传资源安全罪,明确规定从事非法采集我国人类遗传资源或者非法运送、邮寄、携带我国人类遗传资源材料出境…

Wu Wei, Zhao Yan, Liu Yanjie