Articles

Results 1 to 5 of 9
Most popular |Most recent


Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych jako proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązanie problemu płatności na rzecz podwykonawców

Poland - September 5 2018 Pod koniec lipca br. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do wykazu prac Rady Ministrów projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach…

The draft law on the prevention of abuses in road investments as the Ministry of Justice's solution to the problem of payments to subcontractors

Poland - September 5 2018 At the end of July this year the Ministry of Justice submitted to the Council of Ministers a draft law on the prevention of abuses in road investments…

Claims for payment of the surrender value are time-barred according to general rules

Poland - August 31 2018 On 10 August 2018 the Supreme Court - in response to questions from the lower instance courts - adopted three identical resolutions which stated that…

Roszczenie o wypłatę wartości wykupu z umowy ubezpieczenia na życie z UFK przedawnia się na zasadach ogólnych

Poland - August 31 2018 W dniu 10 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy, w odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez sądy niższej instancji, podjął trzy jednobrzmiące…

Draft amendments to class action it is to be cheaper faster and more effective

Poland - December 5 2017 The Ministry of Development has proposed an amendment to the Act dated 17 December 2009 on Pursuing Claims in a Class Action. The draft is a part of…

Zofia Nejthardt.