Liesbeth Berkouwer

Stibbe

Articles

Results 6 to 10 of 37


Intrekkingsverzoek natuurvergunning afgewezen vanwege andere passende stikstofmaatregelen

Netherlands - November 10 2021 Artikel 6, tweede lid Habitatrichtlijn verplicht lidstaten om passende maatregelen te treffen ter voorkoming van verslechtering van habitats en…

Anna Collignon

FAQ: Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Woo ten opzichte van de Wob? Een update

Netherlands - October 19 2021 De wet open overheid (“Woo”) moet de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) vervangen. Al in 2016 is het initiatiefvoorstel van de Woo aangenomen in de…

Tom Barkhuysen

FAQ: What will change with the entry into force of the Woo compared to the Wob? An update

Netherlands - October 19 2021 The Open Government Act (“Woo”) is to replace the Government Information (Public Access) Act (“Wob”). The Woo initiative proposal was passed in the…

Tom Barkhuysen

Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Netherlands - October 7 2021 Het bevoegd gezag heeft op grond van Artikel 5.4, eerste lid Wet natuurbescherming (‘Wnb’) de bevoegdheid om een vergunning in de zin van…

Anna Collignon

Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Netherlands - August 19 2021 Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor…

Annalies Outhuijse