Hiroyuki Tanak

Mori Hamada & Matsumoto

Articles

Results 1 to 1 of 1
Most popular |Most recent


Client Alert 2019年12月号Vol.72

Global, Japan - December 30 2019 知的財産法GDPRの地理的適用ガイドラインの最終版の採択及び日本の個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直し制度改正大綱骨子の公表...

Hideaki Umetsu, Atsushi Oishi, Shinichiro Yokota, Taichi Arai, Kenta Minamitani, Yusuke Ishi, Ayana Kagawa, Katsumasa Suzuki, Risa Morita, Ryoichi Inoue, Satoshi Takeuchi, Yoshifumi Onodera, Hideki Utsunomiya, Takayasu Kobayashi, Ryo Yamaji, Jun Akimoto, Hideaki Umezu, Yuneto Miyoda, Takahiro Inou, Daisuke Asai, Yuki Saito, Ko Ogata, Hirotada Kobayashi, Yusuke Ueda.